پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران Managers

به آموزش هایی اطلاق می گردد که در راستای تعالی معنوی و حرفهای مـدیران در زمینـه هـای بهبـود نگـرش و بصـیرت افزایـی و توسعه مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی در چارچوب (سامانه و برنامه آموزش مدیران) طراحی و اجـرا مـی گـردد.  آموزش های مـدیران به دو بخش 1-تعالی معنونی مدیران، 2- تعالی حرفهای مدیران طبقه بندی می شوند. 

آموزش های شغلی

آموزش های شغلی Job Training

آموزش های شغلی به چهار دسته تقسیم میشوند: 1-آموزش های ویـژه کارمنـدان اسـتخدام آزمایشـی 2- آمـوز ش هـای ارتقـاء شـغلی 3- آموزش های تمدید قرارداد کار معین 4- آموزش های کوتاه مدت خارج از کشور

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

بدو خدمت

بدو خدمت At The Beginning

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف الف)آشنا سـاختن کارمنـدان جدیدالاسـتخدام بـا اهـداف و وظـایف دسـتگاه اجرایـی محل خدمت آنها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، ب) ایجاد تواناییهای شغلی مورد نیـاز بـرای تصـدی شـغل توسط کارمنـدان جدیدالاسـتخدام در بـدو ورود بـه خـدمت طراحـی و اجـرا مـی گـردد.